Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Skolēnu testēšanas kārtība, uzsākot jauno mācību gadu

Aktualitātes

Skolēnu testēšanas kārtība, uzsākot jauno mācību gadu
Skolēniem COVID 19 siekalu testa veikšana notiks 30.08.2021. līdz plkst.13.00, skolas telpās pie klases audzinātāja.
Ierašanās nosacījumus pa laikiem katrai klasei nosūtīs klases audzinātājs.

*Ienākot skolā, lūgums meklēt savu klases norādi, doties norādes virzienā, satikties ar klases audzinātāju, atdot vecāka vai likumiskā aizbildņa aizpildītu Piekrišanu tēstēšanai skolēniem līdz 14 g.v., saņemt testu, veikt procedūru, atdot testu klases audzinātājam, doties mājās. (Ja nav iespējas izprintēt atļauju mājās, to var saņemt pie skolas dežuranta.)
Veselības inspekcijas uzdevumā Rīgas 31. vidusskola ir piesaistīta MFD Laboratorijai Covid-19 testu veikšanai visiem izglītojamajiem un darbiniekiem. Laboratoriju mainīt nedrīkst.
  • 1. - 3. klašu skolēni testu veic vecāku vai pieaugušā klātbūtnē mājās (saņemsiet papildu informāciju no direktora vietnieces).
  • 4.-12. klašu skolēni testu veic uz vietas skolā;
  • Pirms skrīninga testa nodošanas jāievēro šāds nosacījums: 30 minūtes pirms testa nodošanas neēst un nedzert;
  • Skrīninga testa rezultātus vecāki un skolēni, kuri sasnieguši pilngadību saņems elektroniski;
  • Ja izglītojamais kādu apstākļu dēļ nav bijis izglītības iestādē testēšanās dienā un izlaidis testa veikšanu, jānodod tests individuāli kādā no MFD Paraugu nodošanas punktiem, zvanot uz tālruņa numura numuru 8313.
Paraugu savākšanas procedūra šeit.Covid-19 testu neveic izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, lūgums vecākiem un skolēniem, kuri ir sasnieguši pilngadību, par to informēt klases audzinātāju līdz 31.08.2021. Būs jāuzrāda ierodoties skolā.


Lai droši klātienē uzsāktu jauno mācību gadu, spēkā ir Ministru kabineta noteikumi Nr. 512. “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”” (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā), kas nosaka:

40.2 Klātienē izglītības procesā un tā nodrošināšanā ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu papīra vai digitālā formā  par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, kuru uzrāda par izglītības procesa īstenošanu atbildīgajai personai, piedalās:

40.2 2. pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē (tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības programmās) nodarbinātie un izglītojamie.

106. Pirms 2021./2022. mācību gada sākuma izglītojamie pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē no 2021. gada 23. augusta līdz 2021. gada 30. augustam ierodas izglītības iestādē un veic Covid-19 testu, kuru turpmāk atkārtoti veic atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam. Covid-19 testu neveic izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. 

107. Izglītojamie, kuri no 2021. gada 23. augusta līdz 2021. gada 30. augustam ir patstāvīgi veikuši Covid-19 testu un tas ir negatīvs, ir tiesīgi piedalīties izglītības procesā ar 2021. gada 1. septembri, uzrādot apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) atbildīgajai personai. Izglītojamā turpmākā dalība izglītības procesā notiek, veicot testēšanu saskaņā ar šo noteikumu 40.5 4. apakšpunktu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam.

40.9 Izglītības iestādē izglītojamo (izņemot pirmsskolas izglītības pakāpē un augstākās izglītības studiju programmas) testēšanu organizē sadarbībā ar laboratoriju, kura veic Covid-19 testus. Izglītības iestādei ir tiesības nodot minēto izglītojamo datus (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, dzimums, deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir, pilsonības valsts, dzimšanas datums, klase (kurss, grupa)) un pilngadīga vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja elektroniskā pasta adresi attiecīgajai laboratorijai. Laboratorija testēšanas rezultātu ievada e-veselības sistēmā un nosūta pilngadīgam izglītojamam vai nepilngadīga izglītojamā likumiskajam pārstāvim uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi. Izglītības iestādei ir tiesības nodot laboratorijām nodarbināto datus (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, dzimums, deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir, pilsonības valsts, dzimšanas datums, izglītības iestādes nosaukums). Ja nodarbinātie un izglītojamie pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē (tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības programmās) atgriežas izglītības iestādē pēc prombūtnes vai neiekļaujas izglītības iestādes testēšanas grafikā, viņi ne vēlāk kā 48 stundu laikā pirms ierašanās izglītības iestādē Covid-19 testu veic patstāvīgi laboratorijā, kura sadarbojas ar attiecīgo izglītības iestādi un kurai ir nodoti izglītojamā un nodarbinātā dati. Pozitīva Covid-19 testa gadījumā laboratorija par to informē attiecīgo izglītības iestādi.

 

COVID 19 testu veic visi skolēni, kuriem nav sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta.

JA SKOLĒNAM NEBŪS VEIKTS TESTS, UN NEVARĒS UZRĀDĪT SADARBSPĒJĪGU SERTIFIKĀTU, MĀCĪBU PROCESĀ KLĀTIENĒ PIEDALĪTIES NEVARĒS. VECĀKIEM IR TIESĪBAS NO 1.-8. NODROŠINĀT IZGLĪTĪBU ĢIMENĒ, UZŅEMOTIES PILNU ATBILDĪBU PAR MĀCĪBU SATURA APGUVI. IZVĒLOTIES ŠĀDU VARIANTU, IR JĀIESNIEDZ DIREKTORAM IESNIEGUMS, KAS TIKS SASKAŅOTS AR  PAŠVALDĪBU.

 
Lūdzam saglabāt mieru un būt saprotošiem.