Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Dokumenti normatīvie

SkolaDokumenti normatīvie

Iekšējie normatīvie akti.

1.Rīcības plāni.

   1.1. Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo ierašanos vai neierašanos izglītības iestādē

   1.2. Ja izglītības iestādē konstatē emocionālu, fizisku vardarbību starp izglītojamajiem.

   1.3. Ja izglītības iestādē konstatē vai ir aizdoma, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas.

2. Izglītojamo personas datu aizsardzības kārtība.

3. Grozījumi Ētikas komisijas nolikumā.

4. Rīgas 31.vidusskolas darba kārtības noteikumi.
    4.1. Grozījumi 27.04.2020. "Darba kārtības noteikumos".

5. Kārtība, kādā skolā uzturas nepiederošas personas.
    5.1. Grozījumi 25.08.2020. Rīgas 31. vidusskolas iekšējos noteikumos "Kārtība, kādā skolā uzturās nepiederošas personas".

    5.2. Grozījumi 12.10.2020. Rīgas 31. vidusskolas iekšējos noteikumos "Kārtība, kādā skolā uzturās nepiederošas personas".

6. Rīgas 31.vidusskolas Ētikas kodekss.

7. Rīgas 31.vidusskolas Iekšējās kārtības noteikumi.

8. Rīgas 31. vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.

9. Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība.

10. Kārtība, kādā notiek izglītojamo ēdināšana Rīgas 31.vidusskolā.
11. Garderobes lietošanas kārtība.
12. Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas nolikums.
13. Skolas padomes reglaments.
     13.1. Grozījumi.
14. Izglītojamo padomes nolikums.

16. Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas 31.vidusskolā.

17. Attālināto mācību, kā pilnvērtīga un iekļaujoša klātienes mācību procesa daļas, organizēšanas kārtība Rīgas 31. vidusskolā.

18. Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas 31. vidusskolā.


.