Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Datu privātuma politika

SkolaPrivātuma politika

Rīgas 31. vidusskolas
Privātuma politika

Pēdējo reizi izmaiņas šajā dokumentā izdarītas 2024. gada 16. aprīlī.

Informējam, ka Rīgas 31.vidusskola (turpmāk – iestāde) apstrādā Jūsu bērna un Jūsu personas datus, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām. Vispārīgā datu aizsardzības regula pieejama interneta vietnē: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

1. Datu apstrādes pārziņa kontaktinformācija.

Pārzinis: Rīgas valstspilsētas pašvaldība (Rīgas 31. vidusskola. Adrese: Skuju iela 11, Rīga, LV-1015, elektroniskā pasta adrese: r31vs@riga.lv).

Datu aizsardzības speciālists: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs. Adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Iepazīties ar Personas datu aizsardzības politiku Rīgas pilsētas pašvaldībā var https://www.riga.lv/lv/rigas-valstspilsetas-pasvaldibas-personas-datu-aizsardzibas-politika.

2. Personas datu apstrādes nolūki.

 • Mācību procesu organizēšanai un nodrošināšanai:
  • Uzņemšanas procesa organizēšanai;
  • Izglītības procesa organizēšanai;
  • Eiropas Savienības un citu projektu organizēšanai;
  • Normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei attiecībā uz izglītojamā veselības stāvokli.
 • Personāla vadības nolūkiem:
  • Darbinieku atlases procesa nodrošināšanai;
  • Darba līguma noslēgšana un personas lietas uzturēšanai;
  • Darba drošības un ugunsdrošības instruktāžas administrēšanai;
  • Personāla novērtēšanai, kvalifikācijas celšanai, atvaļinājumu un citu prombūtnes gadījumu administrēšana.
 • Saimniecisko un administratīvo procesu nodrošināšanai:
  • Grāmatvedības uzskaitei atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  • Noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu dzīvības un veselības aizsardzībai (videonovērošana);
  • Līgumu administrēšanai ar pakalpojuma sniedzējiem/saņēmējiem;
  • Lietvedības procesa organizēšanai;
  • Mācību grāmatu un līdzekļu uzskaites nodrošināšanai.
Izglītības iestāde var apstrādāt personas datus arī citiem mērķiem par to iepriekš informējot personas.

3. Personu datu kategorijas.

 • Izglītojamo personu dati:
  • Identificējošo informāciju (vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas dati) un kontaktinformāciju (adrese, e-pasts, tālruņa numurs);
  • Bērnu raksturojošu informāciju, piemēram, tautība, valoda, dzimums, pārtikas nepanesamība, invaliditātes esamība u.c.;
  • Informāciju, kas ir nepieciešama, lai nodrošinātu bērna drošību un aizsardzību iestādē, piemēram, tiesas spriedumi, bāriņtiesas lēmumi u.c.;
  • Informāciju par speciālās izglītības nepieciešamību;
  • Informāciju par bērna veselības stāvokli;
  • Informāciju par iestādes apmeklējumiem, piemēram, apmeklēto un neapmeklēto nodarbību skaits un iemesls;
  • Informāciju par iepriekšējām izglītības iestādēm, ja tādas ir bijušas;
  • Informāciju par sekmēm, piemēram, novērtējumi un sasniegumi, kā arī par pieteikumiem dalībai sacensībās/olimpiādēs/konkursos un sacensību/olimpiāžu/konkursu rezultātiem;
  • Informāciju par uzvedību iestādē;
  • Informāciju, kas ir nepieciešama mācību procesa nodrošināšanai, piemēram, audio vai video ieraksti.
 • Likumisko pārstāvju dati:
  • Identificējošo informāciju (vārds, uzvārds, personas kods) un kontaktinformāciju (adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese);
  • Izglītības iestāde apstrādā Jūsu personas datus, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteiktās prasības un pienākumus, kā arī, lai sazinātos ar Jums.
 • Darbinieku personas dati:
  • Identificējošo informāciju (vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas dati) un kontaktinformāciju (adrese, e-pasts, tālruņa numurs);
  • Informācija par bērniem (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, veselības stāvoklis);
  • Informācija par izglītību, pārejošu darbspēju un veselības stāvokļa atbilstību, veicamajam darbam;
  • Informācija par darbnespējas lapu.

4.  Personas datu ņēmēji (trešās puses).

 • Valsts izglītības informācijas sistēmai, kuras pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija;
 • Citām izglītības iestādēm, ja izglītojamais turpinās mācīties citā izglītības iestādē;
 • Medicīnas iestādei vai ārstniecības personai, ja izglītojamajam rodas neatliekama vajadzība pēc medicīniskās palīdzības;
 • Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamentam;
 • Bērnu tiesību aizsardzības iestādēm, ja to nosaka normatīvie akti;
 • Apstrādātājiem, kuri nodrošina informācijas un komunikācijas tehnoloģiju tehniskā atbalsta nodrošināšanu;
 • Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”;
 • Personas, kuras nodrošina mācību procesu, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu;
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai normatīvajos aktos noteikto sociālo pakalpojumu administrēšanai;
 • Veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji, ja darba devējs piešķir darbiniekam veselības apdrošināšanas polisi, kā arī darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu sniedzēji;
 • Veselības aprūpes iestāde un ārstniecības persona, kas veic darbinieka obligāto veselības pārbaudi;
 • Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rīgas digitālā aģentūra";
 • Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentam;
 • Valsts ieņēmumu dienestam.

5. Datu subjekta tiesības.

Informējam, ka iestāde glabās darbinieku, Jūsu bērna un Jūsu personas datus saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem. Ja normatīvajā aktā nav noteikts personas datu glabāšanas termiņš, tad iestāde glabās personas datus tik ilgi, cik ilgi tas ir nepieciešams personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai. Savukārt, attiecībā uz personas datu apstrādi, kurai Jūs kā vecāks izteiksiet piekrišanu, iestāde apstrādās personas datus līdz brīdim, kamēr neatsauksiet savu piekrišanu vai līdz bērna pilngadības sasniegšanai, vai līdz attiecīgā mērķa sasniegšanai. Jums kā likumiskajam pārstāvim ir šādas tiesības:

 • Ja par Jūsu bērnu vai Jums iestāde apstrādā nepareizus/neprecīzus/neaktuālus personas datus, lūgt iestādei precizēt nepareizos/neprecīzos/neaktuālos personas datus;
 • Piekļūt Jūsu vai Jūsu bērna personas datiem, proti, lūgt iestādei informāciju, kādus personas datus iestāde apstrādā par Jūsu bērnu vai Jums, papildus tam Jums ir tiesības saņemt datu kopijas;
 • Lūgt dzēst sava bērna vai Jūsu personas datus, informējam, ka iestāde nedzēsīs Jūsu bērna vai Jūsu personas datus, ja personas datu apstādi nosaka normatīvie akti;
 • Nodrošināt datu pārnesamību, proti, lūgt iestādei nosūtīt tās rīcībā esošos personas datus citai iestādei elektroniski, informējam, ka šo tiesību var realizēt, ja personas dati ir elektroniskā formā;
 • Vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā, ja uzskatāt, ka iestāde pretlikumīgi apstrādā Jūsu bērna vai Jūsu personas datus.

6. Datu apstrādes tiesiskais pamats.

Izglītojamā personas datu kategorijas, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) un e) apakšpunktu, apstrādā šādiem mērķiem:

 • Organizēt un nodrošināt mācību procesu, t.sk. pārraudzīt izglītības programmu realizēšanas un apguves procesu un izglītības vajadzības;
 • Organizēt izglītības iestādes pedagoģisko procesu, lai nodrošinātu nepieciešamās obligātās dokumentācijas uzturēšanu t. sk. elektroniskā veidā (sistēmā E-klase), kā arī nodrošinātu izglītības iestādes saziņu ar izglītojamā likumisko pārstāvi un izglītojamo;
 • Organizēt valsts pārbaudījumus;
 • Apstrādāt pretendentu datus, veidojot uzņemamo izglītojamo sarakstu;
 • Apliecināt Rīgas valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādē izglītojamā statusu bez elektroniskas identifikācijas un autentifikācijas, kā arī izglītojamo brīvpusdienu uzskaiti no pirmās līdz divpadsmitajai klasei;
 • Uzraudzīt izglītojamā veselības stāvokli, t.sk. izvērtēt bērna intelektuālās spējas un mācīšanās grūtību iemeslus, kā arī nodrošināt medicīniskās palīdzības sniegšanu nepieciešamības gadījumā;
 • Nodrošināt ar mācību grāmatām un mācību līdzekļiem iestādes bibliotēkā;
 • Atspoguļot un veidot izglītības iestādes darbību un vēsturi;
 • Nodrošināt lietvedību (dokumentu pārvaldību), t.sk. iesniegto dokumentu reģistrāciju, saglabāšanu un izmantošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības dokumentu plūsmas uzskaitei un dokumentu izpildes kontrolei.
Informējam, ka augstāk norādītajiem mērķiem personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir norādīts šādos normatīvajos aktos, bet ne tikai:
 • Vispārējās izglītības likums;
 • Izglītības likums;
 • Bērnu tiesību aizsardzības likums;
 • Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2023.gada 26.aprīļa saistošie noteikumi Nr. RD-23-199-sn “Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”;
 • Ministru kabineta 2022.gada 11.oktobra noteikumi Nr.11 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē”;
 • Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumi Nr.871 “Obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites kārtība”;
 • Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta noteikumi Nr.528 „Vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamā dokumentācija”;
 • Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1510 “Valsts pārbaudījumu norises kārtība”;
 • Ministru kabineta 2019.gada 25.jūnija noteikumi Nr.276 “Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi”;
 • Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumi Nr. 89 “Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”;
 • Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumi Nr. 253 “Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes”;
 • Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumi Nr.599 “Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem izglītības jomā”;
 • Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām”, Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada 27.aprīļa lēmums Nr.1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”;
 • Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumi Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi”.
Izglītojamā personas datu kategorijas, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu, apstrādā šādiem mērķiem:
 • Nodrošināt interaktīvu mācību procesu, izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģijas;
 • Nodrošināt izglītojamā dalību projektos, ko finansē Eiropas Savienība;
 • Izvērtēt izglītojamā izglītības vajadzības;
 • Informēt sabiedrību par izglītojamo sasniegumiem;
 • Uzturēt attiecības ar absolventiem, uzturēt absolventu sarakstus;
 • Plānot un organizēt izglītības procesa pārvaldību, pētniecību un statistisko analīzi, tostarp to, kas tiek noteikta normatīvajos aktos;
 • Izmantot izglītojamā fotogrāfijas iestādes publikācijās, iestādes tīmekļa vietnē (tikai ar vecāku rakstveida piekrišanu);
 • Veikt videonovērošanu, lai nodrošinātu izglītojamā drošību un īpašuma aizsardzību.
Informējam, ka attiecībā uz izglītojamā fotografēšanu vai filmēšanu, attēlu vai ierakstu publiskošanu, ko veic iestāde, likumiskie pārstāvji tiek informēti atsevišķi, kā arī noteiktos gadījumos tiek prasīta attiecīga piekrišana to veikt. Izglītojamajiem un vecākiem ir jāzina, ka situācijās, kad ģimenes locekļi vai draugi personīgai lietošanai fotogrāfē vai veic video ierakstu, datu aizsardzības jomas tiesību akti netiks piemēroti.
Informējam, ka augstāk norādītajiem mērķiem ir nepieciešams veikt izglītojamā personas datu apstrādi, lai nodrošinātu bērna intelektuālo attīstību, spēju orientēties informācijas resursos, atraktivitāti, izmantot informācijas tehnoloģiju resursus, ņemot vērā mūsdienu digitālo attīstību. Lai nodrošinātu kvalitatīvāku izglītību nākotnē, ir nepieciešams veikt pētniecības darbus izglītības jomā. Informējam, ka situācijā, kad Jūsu bērns (kā identificējams datu subjekts) tiks izmantots pētniecības nolūkiem, iestāde Jūs informēs atsevišķi.
Papildus informējam, ka izglītojamā personas dati tiks izmantoti vēsturiskiem mērķiem, lai nodrošinātu informācijas pēctecību nākamām paaudzēm par iestādes dzīvi, ka arī izglītojamā personas dati var tikt izmantoti dažādu pētniecības darbu veikšanai un statistikas nodrošināšanai. Informējam, ka statistikas informācijā tiks atspoguļoti anonīmi personas dati.


Papildus:
Personas datu apstrādes veidlapa.