Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Video novērošana

SkolaPrivātuma politika

Par Rīgas 31.vidusskolā
veikto videonovērošanu

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu Rīgas 31. vidusskola sniedz informāciju par tā veikto videonovērošanu.

1. Pārzinis un datu aizsardzības speciālists.

Videonovērošanas pārzinis ir Rīgas 31. vidusskola (turpmāk – izglītības iestāde), Reģ.nr. 3913900826, juridiskā adrese: Skuju iela 11, Rīga, LV-1015, e-pasts r31vs@riga.lv.
Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar izglītības iestādes veikto videonovērošanu, aicinām vispirms sazināties ar mums, izmantojot norādīto kontaktinformāciju.

2. Personas datu apstrādes nolūks.

Videonovērošana tiek veikta, lai nodrošinātu noziedzīgu nodarījumu novēršanu vai atklāšanu saistībā ar izglītības iestādes īpašuma aizsardzību un personu (izglītojamo, darbinieku, apmeklētāju u.tml.) vitāli svarīgu interešu, t.sk. dzīvības un veselības, aizsardzību.

3. Videonovērošanas tiesiskais pamats.

Videonovērošanas tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts, kas nosaka, ka apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai.
Izglītības iestādes leģitīmās intereses: videonovērošana tiek veikta drošības nolūkos, tā palīdz nodrošināt infrastruktūras, personāla, izglītojamo, apmeklētāju drošību. Papildus tam, videonovērošana palīdz novērst, atklāt un izmeklēt aprīkojuma vai īpašuma (kas pieder izglītības iestādei, darbiniekam vai izglītojamajam u.tml.) zādzības, kā arī palīdz novērst vai atklāt fiziskus draudus personāla un apmeklētāju drošībai (piemēram, ugunsgrēks vai fizisks uzbrukums). Videonovērošana tiek veikta izglītības iestādes ēkā ( Skuju ielā 11, Rīgā).

4. Personas datu saņēmēju kategorijas.

Pārzinis un tā pilnvarotie darbinieki, datu subjekts, tiesībsargājošās iestādes, valsts un/vai pašvaldību iestādes normatīvajos aktos paredzētos gadījumos.
Videoierakstus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai.

5. Datu subjektu kategorijas.

Visas personas, kas nokļūst videonovērošanas kameras uztveršanas zonā (piemēram, apmeklētāji, darbinieki, izglītojamie).

6. Videoierakstu glabāšanas termiņi.

Videoieraksti tiek glabāti desmit dienas. Videonovērošanā iegūtie dati, kuros konstatēts personas apdraudējums, noziedzīgs nodarījums, kā arī izglītības iestādes ēkas, telpu un teritorijas, personu un apsargājamā objekta drošības apdraudējums, tiek glabāti līdz pārbaudes pabeigšanai tiesībsargājošā iestādē.
Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši saskaņā ar izglītības iestādes iekšējo normatīvo videonovērošanas datu drošības regulējumu.

7. Datu subjekta tiesības.

Datu subjektam pastāv tiesības pieprasīt izglītības iestādei piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību (tomēr jāņem vērā, ka videonovērošanas ierakstus nav iespējams labot vai papildināt, jo pretējā gadījumā tas var tikt uzskatīts par informācijas sagrozīšanu).
Datu subjektam ir tiesības saņemt tikai tos videonovērošanas datus, kuros ir redzams konkrētais datu subjekts, kura vizuālais izskats sakrīt ar tā iesniegto fotogrāfiju vai vizuālā izskata aprakstu. Tomēr Izglītības iestādei ir tiesības neizsniegt videonovērošanas datus, ja tā negūst pietiekami pamatotu pārliecību par videonovērošanas datu pieprasīšanas pamatotību un datu subjekta atpazīstamību videomateriālā.
Papildus informējam, ka attiecībā uz datu apstrādi automātiska lēmumu pieņemšana netiek veikta.

8. Informācija par videonovērošanu.

Videonovērošanas objektos tiek izvietotas informatīvas zīmes par videonovērošanas veikšanu atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas un citu normatīvo aktu prasībām. Videonovērošanas zīmes tiek izvietotas pie ieejām ēkās. Videokameras videonovērošanas objektos tiek izvietotas tā, lai to novērošanas laukums būtu tik liels, cik ir nepieciešams konkrētās videonovērošanas nolūkam. Videonovērošana netiek veikta telpās, kur persona sagaida īpaši augstu privātuma aizsardzību (piemēram, tualetēs, ģērbtuvēs).
Izglītības iestāde nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un personu iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumus atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā (Blaumaņa iela 11/13- 15, Rīga, LV-1011), kurai kā Latvijas Republikas uzraudzības iestādei ir pienākums izskatīt datu subjekta sūdzību, atbilstošā apjomā izmeklēt jautājumu un saprātīgā termiņā informēt sūdzības iesniedzēju par lietas virzību un izmeklēšanas rezultātiem.